GreenCredit
poproś o kontakt +48 503 304 379

Regulamin Serwisu Green Credit

1.0 Uwagi ogólne

1.1 www.greencredit.pl jest serwisem internetowym, którego właścicielem jest firma Green Credit Sp. z o.o. wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. Krakowa XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000339803, REGON 121047580, NIP 6793021252, której kapitał zakładowy wynosi 50 000 PLN.

1.2 Każda osoba która przystępuje do korzystania z serwisu www.greencredit.pl tym samym przyjmuje do wiadomości i akceptuje warunki niniejszego regulaminu.

1.3 Serwis www.greencredit.pl jest stroną internetową zawierającą informacje na tema rynku finansowego. Informacje i materiały w nim zawarte w części pochodzą od Green Credit Sp.
z o.o. lub osób trzecich

1.4 Green Credit Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo zmiany, wycofania, zawieszenia lub przerwania dowolnej funkcji lub właściwości www.greencredit.pl

2.0 Definicje

Użytkownik oznacza osobę fizyczną korzystającą z zasobów strony www.greencredit.pl

Green Credit Sp. z o.o, oznacza firmę Green Credit Sp. z o.o. wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. Krakowa XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000339803, REGON 121047580, NIP 6793021252, której kapitał zakładowy wynosi 50 000 PLN. będącą twórcą oraz właścicielem wszelkich praw do niniejszego Serwisu.

Serwis oznacza stronę internetową o adresie: www.greencredit.pl

3.0 Zakres usług

3.1 Green Credit Sp. z o.o, informuje, że dane zawarte na stronach tego Serwisu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego (DzU z 1964 r. Nr 16, poz. 93). Green Credit Sp. z o.o nie ponosi również odpowiedzialności za decyzje Użytkownika podjęte w oparciu o informacje uzyskane w wyniku korzystania z zasobów serwisu. a w szczególności jakichkolwiek usług, w tym usług doradztwa finansowego czy pośrednictwa finansowego i podane zostały wyłącznie w celach informacyjnych.
Odpowiedzialność Stron

3.2 Green Credit Sp. z o.o nie odpowiada ponadto za brak dostępności zasobów serwisu www.greencredit.pl

4.0 Dane osobowe – przetwarzanie

4.1 Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (DzU z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), po wyrażeniu przez niego zgody poprzez zaznaczenie odpowiedniego okna w formularzu rejestracyjnym.

4.2 Zgoda Użytkownika na przetwarzanie danych osobowych udzielana jest w celu związanym z doradztwem finansowym polegającym na pomocy w wyborze oferty kredytowej, przeprowadzenia procesu pozyskania finansowania, doborze formy inwestowania wolnych środków finansowych oraz ofert ubezpieczeniowych, a także w celach marketingowych, statystycznych i archiwizacyjnych.

4.1 Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Green Credit Sp. z o.o. wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. Krakowa XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000339803, REGON 121047580, NIP 6793021252, której kapitał zakładowy wynosi 50 000 PLN. Dane mogą być udostępnione podmiotowi ANG Spółdzielnia Doradców Kredytowych z siedzibą w Warszawie ul. Konstancińska 2, 02-942 Warszawa o numerze NIP 525 248 91 15 w celu udzielenia finansowania, zainwestowania środków lub ubezpieczenia.

4.2 Podanie danych przez Użytkownika serwisu jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi Green Credit Sp. z o.o realizację powyższych usług. Użytkownik ma ponadto prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich poprawiania lub usunięcia.

4.3 Aby zmienić, uzupełnić, usunąć swoje dane osobowe należy wysłać wiadomość na adres kontakt@greencredit.pl

4.4 Użytkownik, może odmówić lub wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną, zgodnie z Ustawą z dnia 26.08.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (DzU z 2002 r. Nr 144, poz. 1204). W wypadku, gdy Użytkownik wyraził zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną, ma on prawo w każdym czasie żądać od administratora danych usunięcia niniejszej zgody. Skorzystanie z prawa do domagania się usunięcia zgody na otrzymywanie informacji handlowej jest realizowane poprzez wysłanie pocztą elektroniczną do administratora danych, na adres kontakt@greencredit.pl stosownego żądania wraz z podaniem imienia, nazwiska Użytkownika oraz adresu e-mail lub numeru telefonu, którego zgoda dotyczyła.

4.5 W trosce o jakość usług rozmowy telefoniczne mogą być rejestrowane.

5.0 Prawa autorskie

5.1 Green Credit Sp. z o.o. zapewnia użytkownikom nieodpłatny dostęp do zasobów serwisu na czas nieokreślony.

5.2 Układ treści zawarty w serwisie www.greencredit.pl jak i poszczególne jego części, takie jak materiały pisemne, zdjęcia, grafika i inne, korzystają na ogólnych zasadach
z ochrony udzielanej przez przepisy prawa autorskiego. Każdy z użytkowników zobowiązany jest do poszanowania praw autorskich.

5.3 Korzystanie z materiałów opublikowanych w serwisie www.greencredit.pl w celu innym niż do użytku osobistego a więc do kopiowania, powielania, wykorzystywania w innych publikacjach w całości lub w części odbywa się na ogólnych zasadach prawa prasowego
i autorskiego.

5.4 Wszelkie znaki towarowe, handlowe, firmowe które występują na stronach www.greencredit.pl podlegają ochronie prawnej na zasadach przewidzianych
w odpowiednich przepisach.

5.5 W przypadku wystąpienia szkody z powodu naruszenia którejkolwiek z powyższych zasad przez użytkownika, będzie on zobowiązany naprawienia szkody Green Credit Sp. z o.o. na zasadach ogólnych.

5.6 Publikacja linku do www.greencredit.pl w innych serwisach powinna mieć formę: „Green Credit – Kredyty lepsze niż dobre” . W sprawie publikacji linku do www.greencredit.pl w innej formie prosimy o kontakt nasz adres e-mail kontakt@greencredit.pl

6.0 Polityka Prywatności www.greencredit.pl

6.1 Dostęp do części zasobów serwisu określanej jako serwis informacyjny nie jest uzależniony od spełnienia przez użytkownika jakichkolwiek formalności, w szczególności dostęp ten nie wymaga od użytkownika dokonania rejestracji w systemie serwisu. Korzystanie z serwisu nie wymaga zawarcia umowy.

6.2 www.greencredit.pl umożliwia kontakt z ekspertem w zakresie uzyskiwania informacji dotyczących udzielenia finansowania.

6.3 Materiały i informacje składające się na zasoby serwisu są redagowane z należytą starannością. Jednakże nie ponosimy odpowiedzialności za skutki wykorzystania przez użytkownika informacji zawartych w serwisie.

6.4 Dane osobowe użytkowników, którzy prawidłowo wysłali formularz kontaktu w systemie serwisu przetwarzane są zgodnie z klauzulą informacyjną zawartą na stronach serwisu. Green Credit Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do przekazania danych osób, które wypełniły formularz, do doradcy, w celu przedstawienia oferty.

7.0 Postanowienia końcowe

7.1 Wszelkie spory związane z wykonaniem niniejszego regulaminu rozstrzygają właściwe sądy powszechne w miejscu zarejestrowania Green Credit Sp. z o.o.

7.2 Green Credit Sp. z o.o.zachowuje prawo do zmiany treści niniejszego regulaminu.

7.3 Zmieniony Regulamin będzie dostępny w serwisie www.greencredit.pl i będzie przekazywany zainteresowanemu użytkownikowi bezpłatnie na prośbę skierowaną mailem na adres: kontakt@greencredit.pl.

BLOG FINANSOWY

Family have fun together

Celów  może być wiele na spożytkowanie dodatkowych 500 zł otrzymywanych miesięcznie. Jednym z pomysłów może być oszczędzanie. Jak oszczędzać? Można…

Business.

Kiedy już zdecydujemy się na zaciągnięcie kredytu gotówkowego będziemy poproszeni o spełnienie podstawowych formalności oraz przedstawienie określonych dokumentów. Podstawowym dokumentem…

abstract bank notes from different countries

  Sprawdź czy Twój kredyt to tak zwany kredyt pseudofrankowy? Nie jesteś przekonany czy w Twojej umowie kredytowej znajdują się…