Regulamin Serwisu Green Credit

§ 1
Uwagi ogólne
1. www.greencredit.pl jest serwisem internetowym, którego administratorem jest firma Green Credit Sp. z o.o. wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. Krakowa XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000339803, REGON 121047580, NIP 6793021252, której kapitał zakładowy wynosi 50 000 zł.
2. Każda osoba która przystępuje do korzystania z serwisu www.greencredit.pl tym samym przyjmuje do wiadomości i akceptuje warunki niniejszego regulaminu.
3. Serwis www.greencredit.pl jest stroną internetową zawierającą informacje na temat rynku finansowego. Informacje i materiały w nim zawarte w części pochodzą od Green Credit Sp. z o.o. lub osób trzecich.
4. Green Credit Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo zmiany, wycofania, zawieszenia lub przerwania dowolnej funkcji lub właściwości www.greencredit.pl.

§ 2
Definicje

1. Użytkownik oznacza osobę fizyczną korzystającą z zasobów strony www.greencredit.pl.
2. Green Credit Sp. z o.o. oznacza firmę Green Credit Sp. z o.o. wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. Krakowa XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000339803, REGON 121047580, NIP 6793021252, której kapitał zakładowy wynosi 50 000 zł będącą twórcą oraz właścicielem wszelkich praw do niniejszego Serwisu.
3. Serwis oznacza stronę internetową o adresie: www.greencredit.pl.
§ 3
Zakres usług
1. Green Credit Sp. z o.o. informuje, że dane zawarte na stronach tego Serwisu nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66§ 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U.2020.1740 ze zm.).
2. Green Credit Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za decyzje Użytkownika podjęte w oparciu o informacje uzyskane w wyniku korzystania z zasobów serwisu, a w szczególności jakichkolwiek usług, w tym usług doradztwa finansowego czy pośrednictwa finansowego i podane zostały wyłącznie w celach informacyjnych.
3. Green Credit Sp. z o.o. nie odpowiada ponadto za brak dostępności zasobów serwisu www.greencredit.pl
§ 4
Prawa i obowiązki użytkownika
1. Korzystający z serwisu Użytkownicy zobowiązani są do przestrzegania niniejszego Regulaminu oraz przepisów polskiego prawa.
2. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania przepisów prawa oraz dobrych obyczajów, m.in. poprzez powstrzymywanie się od publikacji treści naruszających dobra osobiste lub uczucia innych Użytkowników, treści powszechnie uznawanych za wulgarne, dyskryminujące, obsceniczne, poufne, naruszające granice dobrego smaku i inne treści, które w ocenie Administratora zostaną uznane za niewłaściwe.
3. Użytkownik zobowiązuje się do powstrzymania od wszelkich praktyk, które mogłyby narazić techniczne i merytoryczne aspekty funkcjonowania serwisu, w szczególności od spamowania, nieuzgodnionych działań reklamowych, zachowań, które mogą zostać uznane za celowe próby destabilizacji technicznego zaplecza Serwisu.
4. Administrator zastrzega sobie prawo do usuwania treści, które będą naruszały niniejszy Regulamin, jak również nieuwzględnione w nim powszechnie obowiązujące w życiu społecznym wartości.
5. Administrator zastrzega sobie prawo do blokowania dostępu do Serwisu lub określonych funkcji Serwisu Użytkownikom, którzy nagminnie będą łamali postanowienia Regulaminu, w szczególności poprzez usuwanie lub blokadę kont Użytkowników Zarejestrowanych, jak również określonych adresów IP.
6. W przypadku łamania przepisów prawa przez Użytkowników lub działania na szkodę Serwisu, Administrator zastrzega sobie prawo do podjęcia stosownych działań prawnych, jak również udostępniania niezbędnych danych zainteresowanym organom ścigania.
§5
Dane osobowe – przetwarzanie
1. Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) („Rozporządzenie”);
2. Zgoda Użytkownika na przetwarzanie danych osobowych udzielana jest w celu związanym z doradztwem finansowym polegającym na pomocy w wyborze oferty kredytowej, przeprowadzenia procesu pozyskania finansowania, doborze formy inwestowania wolnych środków finansowych oraz ofert ubezpieczeniowych, a także w celach marketingowych, statystycznych i archiwizacyjnych oraz w celach związanych z obsługą wysyłki newslettera.
3. Użytkownikowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
4. Dane osobowe pochodzą od osoby, których dane te dotyczą;imię i nazwisko, adres email, telefon.
5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres subskrypcji newslettera, a także okres realizacji polityki marketingowej Administratora.
6. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Green Credit Sp. z o.o. wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. Krakowa XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000339803, REGON 121047580, NIP 6793021252.
7. Dane mogą być udostępnione podmiotom współpracujących z Green Credit Sp. z o.o. w celu udzielenia finansowania, zainwestowania środków lub ubezpieczenia.
8. Podanie danych przez Użytkownika serwisu jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi Green Credit Sp. z o.o realizację powyższych usług.
9. Użytkownikowi przysługuje prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
10. Aby zmienić, uzupełnić, usunąć swoje dane osobowe należy wysłać wiadomość na adres kontakt@greencredit.pl.
11. Użytkownik, może odmówić lub wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną, zgodnie z ustawą z dnia 26.08.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U.2020.344). W wypadku, gdy Użytkownik wyraził zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną, ma on prawo w każdym czasie żądać od administratora danych usunięcia niniejszej zgody. Skorzystanie z prawa do domagania się usunięcia zgody na otrzymywanie informacji handlowej jest realizowane poprzez wysłanie pocztą elektroniczną do administratora danych, na adres kontakt@greencredit.pl stosownego żądania wraz z podaniem imienia, nazwiska Użytkownika oraz adresu e-mail lub numeru telefonu, którego zgoda dotyczyła.
12. W trosce o jakość usług rozmowy telefoniczne mogą być rejestrowane.
13. Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia;
§ 6
Prawa autorskie
1. Green Credit Sp. z o.o. zapewnia użytkownikom nieodpłatny dostęp do zasobów serwisu na czas nieokreślony.
2. Układ treści zawarty w serwisie jak i poszczególne jego części, takie jak materiały pisemne, zdjęcia, grafika i inne, korzystają na ogólnych zasadach z ochrony udzielanej przez przepisy prawa autorskiego. Każdy z użytkowników zobowiązany jest do poszanowania praw autorskich.
3. Korzystanie z materiałów opublikowanych w serwisie w celu innym niż do użytku osobistego, a więc do kopiowania, powielania, wykorzystywania w innych publikacjach w całości lub w części odbywa się na ogólnych zasadach prawa prasowego i autorskiego.
4. Zabronione jest kopiowanie i rozpowszechnianie treści Serwisu w zakresie przekraczającym tzw. dozwolony użytek zdefiniowany przez ustawę z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U.2019.1231 ze zm.). Dozwolone jest linkowanie bezpośrednio do artykułów serwisu.
5. Wszelkie treści opublikowane w ramach Serwisu podlegają ochronie prawnoautorskiej, w szczególności w zakresie: artykułów, wykorzystanych zdjęć i filmów. Prawa autorskie przysługują Serwisowi i/lub twórcom.
6. Użytkownik oświadcza, że bierze na siebie pełną odpowiedzialność wynikającą z tytułu naruszenia przez niego praw autorskich w wyniku publikacji treści w Serwisie.
7. W przypadku wystąpienia szkody z powodu naruszenia którejkolwiek z powyższych zasad przez użytkownika, będzie on zobowiązany naprawienia szkody Green Credit Sp. z o.o. na zasadach ogólnych.
8. Publikacja linku do Serwisu w innych serwisach powinna mieć formę: „Green Credit – Kredyty lepsze niż dobre”. W sprawie publikacji linku do Serwisu w innej formie prosimy o kontakt nasz adres e-mail: kontakt@greencredit.pl.
§ 7
Polityka Prywatności
1. Dostęp do części zasobów Serwisu określanej jako serwis informacyjny nie jest uzależniony od spełnienia przez użytkownika jakichkolwiek formalności, w szczególności dostęp ten nie wymaga od użytkownika dokonania rejestracji w systemie Serwisu.
2. Korzystanie z Serwisu nie wymaga zawarcia umowy.
3. Serwis umożliwia kontakt z ekspertem w zakresie uzyskiwania informacji dotyczących udzielenia finansowania.
4. Materiały i informacje składające się na zasoby Serwisu są redagowane z należytą starannością. Jednakże nie ponosimy odpowiedzialności za skutki wykorzystania przez użytkownika informacji zawartych w Serwisie.
5. Dane osobowe użytkowników, którzy prawidłowo wysłali formularz kontaktowy w systemie Serwisu przetwarzane są zgodnie z klauzulą informacyjną zawartą na stronach Serwisu. Green Credit Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do przekazania danych osób, które wypełniły formularz, do doradcy, w celu przedstawienia oferty.
§ 8
Wymagania techniczne korzystania z serwisu
1. Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem strony internetowej lub telefonu.
2. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego regulaminu.
3. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania zakazu dostarczania treści o charakterze:
a) bezprawnym, a w szczególności naruszającym dobra osobiste osób trzecich, obraźliwym, informacji mogących wprowadzić w błąd
b) mogącym wywołać zakłócenia lub uszkodzenia systemów teleinformatycznych oraz urządzeń końcowych.
4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do prowadzenia prac konserwacyjnych systemu teleinformatycznego, mogących powodować utrudnienia lub uniemożliwienie Użytkownikom korzystania z usług.
5. W przypadkach szczególnych mających wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność systemu teleinformatycznego, Usługodawca ma prawo do czasowego zaprzestania lub ograniczenia świadczenia usług, bez wcześniejszego powiadomienia i przeprowadzenia prac konserwacyjnych mających na celu przywrócenie bezpieczeństwa i stabilności systemu teleinformatycznego.
6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu usług wynikające z awarii lub przypadków wadliwego funkcjonowania systemów teleinformatycznych będących poza wpływem Użytkownika.
§ 9
Wymagania techniczne korzystania z serwisu
1. W celu prawidłowego korzystania z serwisu za pośrednictwem strony www wymagane są: posiadanie telefonu oraz adresu email

§ 10

1. Warunki zawierania umowy i rozpoczęcia świadczenia usług oraz rozwiązywania umów mogą być w formie elektronicznej, lub papierowej.
§ 11
Tryb postępowania reklamacyjnego
1. W przypadku złożenia reklamacji należy skontaktować się mailowo pod adresem email kontakt@greencredit.pl, bądź telefonicznie pod nr telefonu podany na stronie www.greencredit.pl.
§ 12
Postanowienia końcowe
1. Wszelkie spory związane z wykonaniem niniejszego regulaminu rozstrzygają sądy właściwe miejscowo według właściwości ogólnej.
2. Green Credit Sp. z o.o. zachowuje prawo do zmiany treści niniejszego regulaminu.
3. Zmieniony Regulamin będzie dostępny w Serwisie i będzie przekazywany zainteresowanemu użytkownikowi bezpłatnie na prośbę skierowaną mailem na adres: kontakt@greencredit.pl.

The english version of the website is under construction, if you need a loan or a mortgage, please contact us.